Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definites

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever = de natuurlijke of rechtspersoon met wie Art of Goodbye een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever de contactpersoon voor Art of Goodbye.

b. Overeenkomst = de tussen de Opdrachtgever en Art of Goodbye tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging, zoals bij voorkeur vastgelegd in de modelovereenkomst van Art of Goodbye.

c. Toeleverancier = de partij die aan Art of Goodbye zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

d. Uitvaartverzorger =  de natuurlijke of rechtspersoon van Art of Goodbye met wie de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.

e Uitvaartverzorging = de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.

f. Voorschotten = voorschotten die door Art of Goodbye ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

g. Art of Goodbye = gevestigd te (1251 LH) Laren aan de Nieuweweg 29, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73127191; bereikbaar op +31 (0)681436212 en via info@artofgoodbye.com.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Art of Goodbye zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.3 Art of Goodbye dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever

kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

 

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en overeenkomst

3.1 Art of Goodbye gaat een overeenkomst met de Opdrachtgever aan en maakt daarbij gebruik van een modelovereenkomst. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de Overeenkomst juist en volledig wordt ingevuld.

3.2 De Opdrachtgever dient Art of Goodbye tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, dan wel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

3.3 In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door Art of Goodbye worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de Overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door Art of Goodbye.

 

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW.

4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Art of Goodbye op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden – voor zover mogelijk -vermeld in de Overeenkomst.

4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal Art of Goodbye een pro-memorie post opnemen.

4.4 Art of Goodbye zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij Art of Goodbye in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

 

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Art of Goodbye worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Art of Goodbye daarover onverwijld in te lichten.

5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Art of Goodbye bevorderen dat correctie plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding

aan Art of Goodbye worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van correctie van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van correctie voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Art of Goodbye.

6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

 

Artikel 7 – Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door Art of Goodbye is opgesteld, goed te keuren.

7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Art of Goodbye voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Art of Goodbye kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan Art of Goodbye toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Art of Goodbye niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

7.4 Art of Goodbye zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Art of Goodbye staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media.

7.5 Indien Art of Goodbye heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Art of Goodbye. Tenzij anders overeengekomen, draagt Art of Goodbye dan zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Art of Goodbye worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald.

8.3 Art of Goodbye staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens Art of Goodbye niet op.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 Indien Art of Goodbye in het kader van de Overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de Opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan Art of Goodbye voldoen.

9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Art of Goodbye betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

9.3 Art of Goodbye heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door Art of Goodbye te verlenen dienst(en). Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door Art of Goodbye te leveren goederen, maximaal 50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota. Zolang de Opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan Art of Goodbye heeft voldaan, heeft Art of Goodbye het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

9.4 Bij contante betaling wordt door Art of Goodbye een bewijs van betaling verstrekt.

9.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Art of Goodbye is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend.

9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Art of Goodbye erechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende wetgeving.

9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever door Art of Goodbye schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling

9.8 Art of Goodbye heeft het recht om met betrekking tot de Opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft Art of Goodbye het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren

 

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Art of Goodbye neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

10.2 Art of Goodbye is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.

10.3 Art of Goodbye is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.4 De Opdrachtgever vrijwaart Art of Goodbye tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor Art of Goodbye niet aansprakelijk is.

10.5 Art of Goodbye kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van Art of Goodbye (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. Immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Art of Goodbye aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Art of Goodbye verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan Art of Goodbye uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van Art of Goodbye beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de Opdrachtgever aan Art of Goodbye betaald dient te worden uit hoofde van de Overeenkomst.

10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de Overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.

 

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij Art of Goodbye ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Art of Goodbye ingediend worden.

11.3 Art of Goodbye zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid opdrachtgever en zekerheid

12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Art of Goodbye Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

12.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft Art of Goodbye het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de Overeenkomst.

 

Artikel 13 – Uitvoering

Art of Goodbye is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving. Art of Goodbye zal de door de Opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

14.2 Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever diens ondubbelzinnige toestemming aan Art of Goodbye om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door Art of Goodbye en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van Art of Goodbye.

14.3 Art of Goodbye zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of Art of Goodbye dit op basis van de wet verplicht is.

14.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met Art of Goodbye via info@artofgoodbye.com of +31(0)681436212. Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.

14.5 In het privacybeleid van Art of Goodbye, welke te vinden is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de wijze waarop Art of Goodbye met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie omgaat. Hiermee informeert Art of Goodbye de Opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte toestemming in te trekken.

14.6 Indien door Art of Goodbye, uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door Art of Goodbye uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt Art of Goodbye direct de gemaakte opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. Art of Goodbye geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.

14.7 Het bepaalde in 14.6 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de Opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. Art of Goodbye draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen de Opdrachtgever de opname kan downloaden. Art of Goodbye vernietigt de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

 

Artikel 15 – Klachten

15.1 De Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van overeenkomst binnen bekwame tijd nadat deze de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk en duidelijk omschreven in te dienen bij Art of Goodbye.

15.2 Art of Goodbye zal de ingediende klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden aan Opdrachtgever. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Art of Goodbye binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4. De Opdrachtgever dient Art of Goodbye in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel​ ​16​ ​-​ ​Geschillen

Op overeenkomsten tussen Art of Goodbye en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel​ ​17 ​-​ ​Aanvullende of afwijkende bepalingen​

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.