Hoe duurzaam zijn we nu in Nederland? En wat doe ik zelf?

Ondernemers en overheid

Gisteren, 15 mei, werden twee rapportages gepubliceerd en aan de Tweede Kamer aangeboden: De ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS én de derde SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’. Deze twee rapportages geven een goed beeld van hoe Nederland ervoor staat op het gebied van duurzame ontwikkeling en hoe de (lokale) overheden en maatschappij bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs).

In 2015 ondertekenden 193 landen de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De SDGs vormen samen dé wereldagenda tot 2030. Inmiddels zijn we vier jaar verder en zien we dat deze SDGs veel positieve energie en dynamiek hebben losgemaakt. De SDGs worden binnen het Nederlandse bedrijfsleven breed gedragen. Er is al een tweede editie ‘Global challenges, Dutch solutions’ uitgebracht.

De mentaliteit van veel Nederlandse ondernemers is: niet wachten, maar doen. De blik is naar buiten en op de toekomst gericht.

Daarom is begin dit jaar de SDG-toets gelanceerd, wat een positieve bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling door middel van goede wet- en regelgeving.

Publiek

Van 15 t/m 22 juni vindt #DW19 plaats = Duurzame Week, het grootste duurzaamheidsevenement van Nederland met meer dan 50 deelnemende partners, 150 evenementen en meer dan 5.000 bezoekers. Het thema #Greenupyourlife verbindt bezoekers, ondernemers en overheden om samen een groene samenleving en toekomst te creëren.

Bouwen aan verandering

De lancering van beide rapportages gisteren vormt een mooie aanleiding om onszelf de vraag te stellen: ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ en te bespreken hoe het gaat met de uitvoering van de SDGs in en door Nederland en wat we samen (nog meer) kunnen doen voor de wereld die we willen in 2030. Vandaag vindt daarom in Nieuwspoort de bijeenkomst ‘Hoe duurzaam is onze welvaart? Nederland en de SDGs‘ plaats, georganiseerd door Building Change en SDG Charter, met medewerking van Global Compact Netwerk Nederland, MKB Nederland, Nationale Jeugdraad, NWO-WOTRO, VNO-NCW, VNG Internationaal en de Rijksoverheid.

Na bespreking van de twee belangrijke rapportages, vinden vanochtend drie panelgesprekken plaats tussen Tweede Kamerleden en sleutelpersonen uit het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld over thema’s waar we in Nederland op achterlopen, maar waar we ook grote kansen zien, te weten: klimaat en energie, gendergelijkheid en de mondiale voetafdruk. De grootste kansen die naar voren komen tijdens het debat, worden opgenomen in de SDG Routekaart van het SDG Charter. Om zo samen actief onze schouders te zetten op het dichterbij brengen van de SDGs in Nederland en wereldwijd.

Wat zien we om ons heen?

Veel instrumenten, tools, programma’s en partnerships zijn volop in ontwikkeling in Nederland en kunnen ook voor jou en jouw organisatie ter inspiratie dienen. Laat het grote aantal uiteenlopende initiatieven je aanmoedigen tot het werken aan creatieve en diverse oplossingen.

Waar begin je?

Door te kijken op een aantal websites met informatie, tips en tools voor jouw branche en bedrijf:

  1. NL SDG Charter en Gateway – brengt zo’n 260 organisaties samen die door samen te werken en kennis te delen meer actie willen voor de SDGs in Nederland. Met het oog hierop is de SDG Gateway opgezet. Een bedrijf of organisatie kan hier zijn profiel aanmaken, zien wat andere organisaties doen en netwerken. De gateway meldt ook de evenementen die plaatsvinden rondom een SDG.
  2. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – voert een scala van ondernemersregelingen uit voor vraagstukken gerelateerd aan de SDGs. Ondernemers kunnen onder meer subsidie en ondersteuning krijgen voor onderzoek naar de aanpak van kinderarbeid in de keten (zie Fonds Bestrijding Kinderarbeid). Bedrijven die met (publieke) partners samen willen werken aan specifieke SDGs op het gebied van efficiënte waardenketens, voedingswaarde, circulaire economie, de agrosector of beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen, kunnen een beroep doen op de nieuwe SDG Partnerschapfaciliteit.
  3. Financiële sector – Onder de vlag van De Nederlandsche Bank heeft een aantal financiële instellingen een gids gelanceerd met indicatoren voor een goede relatie tussen investeerders en SDGs. De gids is te vinden via: SDG impact indicators. A guide for investors and companies. Het stimuleren van de circulaire economie vraagt een aanpak die barrières in regelgeving weghaalt, partnerschappen tot stand brengt, innovaties ondersteunt en ondersteunende financiering regelt. ABN AMRO, ING en Rabobank lanceerden hiervoor de gids ‘Circular Economy Finance Guidelines’.
  4. Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) – is een VN-organisatie die is gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken. Het werk loopt uiteen van het vaststellen van internationale standaarden tot het formuleren van beleid. Centraal doel is het wereldwijd realiseren van het Decent Work Programma. Het werk van de ILO sluit met name aan bij SDG 8 (decent work and economic growth), maar is ook relevant voor andere SDGs. De publicatie SDG note gaat over de relatie tussen de ILO-standaarden en de SDGs. Ook is er een helpdesk voor bedrijven die ondersteuning zoeken in het naleven van internationale standaarden. De ILO for Business bevat Q & A’s op talloze vraagstukken zoals kinderarbeid of leefbaar loon en biedt ook webinars aan voor ondernemers.
  5. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – is een samenwerkingsverband van zo’n 200 grote, internationale bedrijven. De WBCSD ondersteunt bedrijven bij groei en duurzame ontwikkeling. Dat gebeurt door lobby en door het delen en verder brengen van goede voorbeelden. Peter Bakker is momenteel president van de WBCSD. Vijf programma’s brengen de SDGs dichter bij bedrijven. Die programma’s draaien om ‘People’, ‘Cities & Mobility’, ‘Energy & Circular Economy’, ‘Food, land and water’ en ‘Redefining Value’. Een concreet voorbeeld zijn de Sector Road Maps, waaronder de recent verschenen Chemical Roadmap. Deze wegwijzer geeft aan waar de interactie zit tussen de SDGs en de chemische sector, wat de top 10 doelen zijn voor de sector en welke sleutelkansen er zijn om transities te realiseren. De WBCSD heeft ook richtsnoeren opgesteld die voor elke sector het startpunt kunnen zijn voor het opstellen van een eigen wegwijzer; zie Guidelines SDG Sector Roadmaps
  6. UN Global Compact – is het bedrijfslevenplatform van de Verenigde Naties. Het is het grootste initiatief vanuit het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid, met bijna 10.000 bedrijven en tal van vertegenwoordigers vanuit NGO’s , kennisinstellingen en gemeenten. UN Global Compact is in 2000 opgericht, bij de introductie van de Millennium Development Goals. Toenmalig secretaris-generaal Kofi Annan constateerde dat die doelen zonder het bedrijfsleven onmogelijk gehaald zouden kunnen worden. Met lokale netwerken in ruim 70 landen, waaronder het Global Compact Netwerk Nederland in Nederland, is het een platform dat met tools en publicaties kennis deelt met bedrijven die aan de SDGs werken. Paul Polman, ceo van Unilever, is vicevoorzitter van het wereldwijde bestuur van UN Global Compact. Eén van de recente publicaties is een Gids voor bedrijven over ‘SDG reporting’, waarin is samengewerkt met onder meer het Global Reporting Initiative (GRI).

Concrete projecten

Daarnaast zijn er diverse aansprekende en inclusieve initiatieven die je kunt verkennen, zoals:

  • Het Groene Groeiers netwerk van de landelijke en regionale verenigingen, dat bestaat uit ondernemers die gezamenlijk willen bijdragen aan de SDGs. In deze digitale community bieden ondernemers uitdagingen aan op het gebied van circulaire producten en processen, de energietransitie en biodiversiteit. Andere ondernemers – groot en klein, uit alle bedrijfstakken – kunnen op die uitdagingen inschrijven. Per uitdaging wordt een team geformeerd dat periodiek bijeenkomt en investeert in de ontwikkeling van groene business cases. Het netwerk Groene Groeiers richt zich op actie. Matchmaker Jolanda van Schaick zorgt daarbij voor de versnelling. Ook wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), via matchmaking bijeenkomsten.
  • Werkgevers hebben met de overheid afgesproken om in de periode tot 2026 100.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het project Opnaarde100000.nl van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland helpt ondernemers om dit waar te maken, door middel van bijeenkomsten, ondersteuning, voorlichting en de portal Opnaarde1000. nl. De website biedt informatie over de inhoud van de banenafspraak, relevante wet- en regelgeving, evenementen, inspirerende voorbeelden en verwijzingen naar organisaties die advies kunnen geven. Ook vind je op de website een overzicht van financiële regelingen en praktische ondersteuningsmogelijkheden en tips en tools voor de praktijk.
  • SDG 5 draait om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Uit de CBS-monitor blijkt dat Nederland op dit punt achterblijft, met name waar het gaat om vrouwen aan de top. Diversiteit aan de top is van belang om innovatie en creativiteit op gang te brengen en te houden. Binnen het project Topvrouwen.nl is een database ontwikkeld met profielen van meer dan 1600 topvrouwen die klaar staan om functies in raden en besturen op zich te nemen. Ook worden diverse evenementen georganiseerd om de doorstroom van vrouwen naar de top aan te jagen.
  • Ruim 1 op de zes mensen in Nederland heeft een beperking. In verschillende SDGs (bijvoorbeeld 10.2, 11,2 en 11.7) wordt een koppeling gelegd met het VN-Verdrag Handicap dat tot doel heeft alle mensen met een beperking – fysiek, verstandelijk of psychisch – volwaardig te laten deelnemen aan onze samenleving. Van onderwijs en cultuur tot uitgaan en openbaar vervoer. MKB-Nederland heeft samen met VNO-NCW, diverse branches, VNG, Iederin en andere partners het project MKB Toegankelijk gelanceerd. Doel is om informatie en ervaringen te verzamelen van ondernemers voor ondernemers, om de wereld zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een beperking.

Wat doe ik zelf?

Doordat er zo onwijs veel gebeurt binnen zo veel verschillende domeinen, is het de kunst om de juiste route uit te stippelen die werkt voor jou en jouw organisatie. Met Art of Goodbye zijn we klein begonnen, namelijk door lid te worden van de SDG Gateway. Binnen dit platform ging er een wereld open aan mogelijkheden, met tastbare doelen. Het eerste project was selecteren van een handjevol SDGs die passen binnen onze core business en waarmee wij het dagelijkse verschil kunnen maken. De komende periode gaan we daar meetbare indicatoren aan koppelen zodat we de verplichte rapportage kunnen opzetten om onze motivatie voor toetreding tot de NL SDG Charter inzichtelijk te maken. Die bestaat uit een groep organisaties die samen aanjagers zijn van de Nederlandse duurzaamheidsdoelen.

Art of Goodbye is de allereerste uitvaartondernemer die lid is van NL SDG Gateway, zowel een heuglijk feit als een grote verantwoordelijkheid die ik de komende tijd transparant probeer te maken

Het pionieren dat in mijn bloed zit helpt daarbij. Het is een dagelijks avontuur om ook de veteranen uit deze branche mee te krijgen in de overtuiging van het levensgrote belang van een collectief veranderende mindset.

Als we in onze dagelijkse bedrijfsvoering een aantal kleine aanpassingen weten te doen, door te draaien aan nieuw te definiëren knoppen, dat is de totale impact aan het einde van iedere opdracht (uitvaart) immens te noemen. Het is inmiddels mijn persoonlijke missie geworden om de complete keten die betrokken is bij het plannen en leiden van een zero waste uitvaart in beweging te krijgen.

Art of Goodbye biedt eigentijdse uitvaart planning + verzorging.

Art of Goodbye biedt eigentijdse uitvaart planning + verzorging.

We specialiseren in jouw ideale mix van een fysieke + online uitvaart.
Met duurzame en internationale opties.

Happy living,
Andja