Privacyverklaring Art of Goodbye B.V.

Januari 2021

Welkom bij dit zo op het oog minst boeiende stukje van onze organisatie. Maar intussen weten we allebei dat jouw privacy rechten (en die van ons…) wel dégelijk net zo belangrijk zijn als al je overige burgerrechten! En daarom besteden wij, de heilzame uitvaartplanner, ook hier uitgebreid zorg en aandacht aan.

Wanneer je privacy na overlijden ook zo belangrijk vindt, is het geen toeval dat je beland bent bij de enige fusion funeral planner van heel Nederland: bij ons kun je terecht voor een mix van het laatste afscheid van zowel je lichaam als je digitale ik.

Hoe ziet dat er dan uit terwijl je wat tijd doorbrengt op onze website? Hieronder lees je hoe wij zelf met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

Hartelijks,
Team Art of Goodbye B.V.

Contactweg 48, 1014 AN AMSTERDAM
KvK 76154181

Vragen of een verzoek indienen?
info@artofgoodbye.com
020 303 72 80

 

Inhoud

 1. Over ons privacybeleid
  2. Over de gegevensverwerking
  3. Doel van de gegevensverwerking
  4. Jouw rechten
  5. Cookies
  6. Wijzigingen in ons privacybeleid
  7. Contactgegevens

 

Over ons privacybeleid

Art of Goodbye draagt zorg voor jouw privacy en hanteert de naleving van wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Art of Goodbye. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Postadres, emailadres, en telefoonnummer
 • IP adres
 • Persoonsgegevens verstrekt door jezelf ten behoeve van een sollicitatie
 • Persoonsgegevens die je verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst
 • Persoonsgegevens die je verstrekt ten behoeve van het bijwonen van presentaties en bijeenkomsten.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt
 • Gegevens over iemands gezondheid
 • Gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon

Over de gegevensverwerking

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, web browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Delen persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen delen we jouw persoonsgegevens met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals advocaten, regelgevingsinstanties etc.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Art of Goodbye is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Art of Goodbye op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek​. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen:

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek ​administreren wij geanonimiseerde gegevens.

We informeren je hier graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op!

 

 • Inzage, rectificatie en wissing
  Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
 • Beperking van de verwerking
  Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.
 • Recht op bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
 • Gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
 • Toestemming intrekken
  Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 • Klachten
  Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube

We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen?

Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Contact

Contactgegevens

Art of Goodbye Contactweg 48 1014 AN Amsterdam Nederland

T 020 30372 80
E info@artofgoodbye.com

Contactpersoon voor privacy zaken = Andja Bratić